Những hành vi bị cấm đối với người khuyết tật

26/08/2021
Hỏi: Pháp luật Việt Nam quy định những hành vi nào bị cấm đối với người khuyết tật?

Đáp: Điều 14 Luật Người khuyết tật quy định 7 hành vi bị nghiêm cấm, cụ thể như sau:

Một là, kỳ thị, phân biệt đối xử người khuyết tật.

Hai là, xâm phạm thân thể, nhân phẩm, danh dự, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của người khuyết tật.

Ba là, lôi kéo, dụ dỗ hoặc ép buộc người khuyết tật thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức xã hội.

Bốn là, lợi dụng người khuyết tật, tổ chức của người khuyết tật, tổ chức vì người khuyết tật, hình ảnh, thông tin cá nhân, tình trạng của người khuyết tật để trục lợi hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Năm là, người có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc theo quy định của pháp luật.

Sáu là, cản trở quyền kết hôn, quyền nuôi con của người khuyết tật.

Bảy là, gian dối trong việc xác định mức độ khuyết tật, cấp giấy xác nhận khuyết tật.

Ban CSLP

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video