Triển khai Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 của BCH TW Đảng khóa XII gắn với mỗi cán bộ Hội sâu một việc, biết nhiều việc

30/08/2022
Chiều 30/8, Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (NQ18) và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công nghiệp (NQ 19) của BCH TW Đảng khóa XII.
Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Hội nghị diễn ra với sự chủ trì của các đồng chí: Hà Thị Nga, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ  tịch Hội LHPN Việt Nam; đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam; đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; cùng đại diện các ban Dân vận TW, Tổ chức TW, Tuyên giáo TW, Kinh tế TW, Ủy ban Kiểm tra TW; đại diện đảng ủy, lãnh đạo các ban, đơn vị, đoàn thể cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam.

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Hà Thị Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nêu rõ, Hội nghị sơ kết nhằm nghiêm túc đánh giá lại những kết quả Hội đạt được qua 5 năm thực hiện NQ18 và NQ19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện hai NQ trong thời gian tới, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng cũng như các vấn đề đặt ra trong thực tiễn.

Đồng chí Hà Thị Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khai mạc Hội nghị

Đồng chí Hà Thị Nga khẳng định: 5 năm qua, thực hiện chủ trương của BCH TW Đảng, với quyết tâm chính trị rất cao và tinh thần chỉ đạo xuyên suốt quá trình xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện là thận trọng nhưng kiên quyết, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, hoàn thiện, Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam đã tiến hành rà soát, nghiên cứu tình hình thực trạng bộ máy tổ chức cán bộ cơ quan TW Hội để tìm ra những hạn chế, bất cập và quyết liệt thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, khắc phục những hạn chế, bất cập nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết kết quả 5 năm thực hiện NQ18 và NQ 19 của Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam; những vấn đề đặt ra và một số đề xuất, kiến nghị để tiếp tục triển khai hai NQ trong thời gian tới. 

Quyết tâm chính trị cao, quyết liệt thực hiện có hiệu quả hai NQ

Theo đó, thực hiện chủ trương của Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch TW Hội đã có nhiều văn bản chỉ đạo, giải pháp để triển khai, tổ chức thực hiện nhằm cụ thể hóa NQ phù hợp với thực tiễn, đặc thù, điều kiện, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức Hội. Hội đã tổ chức quán triệt, triển khai, tuyên truyền hai NQ đến cán bộ, người lao động cơ quan; tiến hành rà soát, điều chuyển nhiệm vụ của giữa các ban, đơn vị để khắc phục sự chồng chéo; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ công chức, viên chức nhằm giảm chi thường xuyên, tiết kiệm ngân sách nhà nước. Đặc biệt quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động – những người chịu tác động trực tiếp của quá trình đổi mới để có chính sách đảm bảo quyền lợi phù hợp nhằm tạo sự đồng thuận trong cơ quan; đưa nội dung kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết vào công tác kiểm tra, giám sát hằng năm lồng ghép với việc kiểm tra, giám sát hoạt động Hội.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh báo cáo kết quả của Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam qua 5 năm thực hiện hai NQ 

Đối với các đơn vị trực thuộc yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tại đơn vị mình cho phù hợp với lộ trình, định hướng của TW Hội và Nghị quyết đưa ra; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện, có phân tích đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Đối với các cấp Hội địa phương chủ động xây dựng Đề án, Kế hoạch, tổ chức thực hiện và tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai và phản ánh những vướng mắc bất cập về Đoàn Chủ tịch TW Hội.

Giảm đầu mối, giảm biên chế gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

Với các bước đi thích hợp, quyết tâm, quyết liệt thực hiện, qua đánh giá bước đầu, cơ quan TW Hội đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn các đầu mối theo hướng giảm tối đa cấp trung gian, cấp phó, giảm lãnh đạo cấp phòng ở các ban phong trào, giải thể 08 phòng trong Ban, chỉ giữ lại cấp phòng trong Văn phòng; đồng thời tiến hành sát nhập Ban Kế hoạch - Tài chính vào Văn phòng để giảm 01 đầu mối ban, đơn vị, giảm được 01 vụ trưởng và giảm được 10% biên chế so với năm 2015, thực hiện được mục tiêu của Đề án.

Các đơn vị sự nghiệp công lập của TW Hội, trong 06 đơn vị đã có 04 đơn vị giảm được 05 đầu mối phòng/tổ, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị, trong đó 03 đơn vị duy trì mức tự chủ chi thường xuyên đảm bảo 100%.

Đồng chí Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam tham luận tại Hội nghị

Đối với Hội LHPN tỉnh, thành, tính đến tháng 7/2022, 63/63 tỉnh, thành đều đã thực hiện tinh gọn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách cấp tỉnh. Hầu hết các tỉnh thực hiện mô hình 3 - 4 ban (giảm ít nhất được 01 đầu mối, đa số giảm từ 02 đầu mối trở lên), đã giảm đi 129 đầu mối. Biên chế của Hội LHPN các tỉnh, thành sau 5 năm thực hiện đã giảm 183 biên chế.

Hội LHPN cấp huyện đã giảm 08 đơn vị và 335 biên chế. Hội LHPN cấp cơ sở đã giảm 559 cơ sở, 15.282 chi hội. Hầu hết các tỉnh, thành hiện nay đều sắp xếp lại theo hướng bố trí kiêm nhiệm các chức danh có phụ cấp tại cộng đồng, hiện trên cả nước có 4.288 Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở đang kiêm nhiệm thêm các chức danh khác, 787 Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở là do cán bộ ngành khác kiêm nhiệm, có nơi không có Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở...

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và đề cao trách nhiệm giải trình trong các ban, đơn vị, tổ chức của cơ quan. Mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là người đứng đầu nhận thức đầy đủ, toàn diện, quyết tâm đổi mới, hành động, quyết liệt, chủ động thực hiện có trách nhiệm các NQ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Những khó khăn, vướng mắc

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai NQ, trong đó đáng chú ý như: Việc điều chuyển, sắp xếp bộ máy, cán bộ, các ban/đơn vị, nhất là các ban phong trào còn có những lúng túng, áp lực khi khối lượng công việc được giao nhiều lên, tiến độ cần nhanh hơn. Việc bố trí công chức theo danh mục vị trí việc làm hiện còn gặp vướng mắc, bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn cơ quan TW Hội. Công tác tuyển dụng cán bộ gặp khó khăn khi điều kiện môi trường làm việc còn hạn chế, lương thấp, không có chế độ đãi ngộ đặc thù của cơ quan. Năng lực tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công chưa thực sự bền vững, còn nhiều đơn vị chưa thực hiện tự chủ được

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Chánh Văn phòng TW Hội tham luận tại hội nghị

5 kiến nghị, đề xuất

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe 05 tham luận của các ban, đơn vị, đoàn thể, qua đó minh chứng, làm rõ hơn những kết quả đạt được trong việc thực hiện NQ18, NQ19 tại cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hai NQ trong thời gian tới, Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất gồm:

1. Bộ Chính trị tiếp tục quan tâm có chính sách đặc thù để thu hút nhân tài về công tác tại khối cơ quan Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội; tiếp tục phân cấp, giao quyền chủ động, chịu trách nhiệm trong sắp xếp, tổ chức đầu mối trực thuộc trong tổng biên chế được giao của các cơ quan TW đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát.

2. Ban Tổ chức TW hướng dẫn bố trí, sắp xếp vị trí việc làm và ngạch công chức cơ quan TW Hội đối với một số công chức đảm nhận công việc đặc thù.

3. Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan tiếp tục nghiên cứu, ban hành chính sách cụ thể, phù hợp đối với số cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố bị tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đặc biệt đối với những địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới.

4. Bộ Tài chính sớm ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định số 60/2021/NĐ-CP để TW Hội có căn cứ rà soát, hoàn thiện danh mục dịch vụ sự nghiệp công do Hội LHPN Việt Nam quản lý để xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành làm căn cứ để giao dịch vụ sự nghiệp công cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Hội.

5. Các tỉnh, thành ủy có chỉ đạo thống nhất về việc quan tâm sắp xếp, phân công đối tượng Phó chủ tịch Hội LHPN chuyên trách cấp xã; đồng thời bố trí chi hội trưởng phụ nữ đảm nhận một số công việc như cộng tác viên dân số, tổ trưởng tổ vay vốn... để động viên cán bộ Hội ở cơ sở.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hà Thị Nga nêu rõ, chặng đường sắp tới, việc triển khai hai NQ đòi hỏi phải tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu suất làm việc của đội ngũ cán bộ Hội, mỗi cán bộ phải sâu một việc, biết nhiều việc; đặc biệt phải nâng cao năng lực quản trị nhân sự ở các ban, đơn vị, tạo ra tinh thần đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau, xây dựng văn hóa của cơ quan, tổ chức Hội; Chủ tịch Hội yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan cần xác định tinh thần chủ động trong thực hiện NQ, có quyết tâm cao, nhân lên tinh thần mình vì mọi người để cùng nhau tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, đưa hai NQ vào cuộc sống một cách hiệu quả, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, xây dựng tổ chức Hội chuyên nghiệp, thực sự trở thành tổ chức tiên phong hành động vì bình đẳng và phát triển của phụ nữ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video