Đảng bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam tham gia Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII

29/03/2021
Trong hai ngày 27 - 28/3/2021, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII diễn ra tại trên 7.400 điểm cầu từ cấp trung ương tới cấp cơ sở trên cả nước. Đảng bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên chủ chốt tham gia nghiêm túc, đầy đủ các nội dung của Hội nghị.
Cán bộ, đảng viên chủ chốt Đảng bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam nghiêm túc tham gia học Nghị quyết

Với gần 1 triệu cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị - số người tham dự học tập, nghiên cứu Nghị quyết tập trung lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc, Chương trình hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng nhằm quán triệt đầy đủ những nội dung mới, những điểm then chốt trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, qua đó tạo sự đồng lòng, nhất trí trong nhận thức và triển khai Nghị quyết.

Phát biểu khai mạc, chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh, sau Hội nghị trực tuyến các cấp ủy, tổ chức Đảng phải tập trung xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa Nghị quyết bằng các kế hoạch, đề án khả thi sát thực tiễn, định lượng được kết quả, thiết thực. Đặc biệt các cơ quan Trung ương, theo chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung nghiên cứu sớm cụ thể hóa, thể chế hóa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII thành luật pháp, cơ chế, chính sách để thực thi trong đời sống.

Các đại biểu tham gia Hội nghị được giới thiệu, quán triệt 5 chuyên đề: “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII”; “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”; và “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.

Nội dung các chuyên đề đã làm rõ những vấn đề cốt lõi, những điểm mới về tư duy và nhận thức trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Các nội dung từ khái quát tình hình thực tế, thách thức, thuận lợi, bài học kinh nghiệm, mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện, các khâu đột phá … được các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, trực tiếp tham gia ban soạn thảo, giữ vai trò chủ chốt giới thiệu đã giúp truyền tải nội dung của nghị quyết một cách hệ thống, sâu sắc.

Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tham dự hội nghị nghiên cứu, học tập Nghị quyết tại điểm cầu Hội LHPN Việt Nam

Sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng nghiêm túc thực hiện 5 vấn đề sau:

- QuántriệtsâusắcNghịquyếtcủa Đại hội XIII, nắm vững những nội dung cốt lỗi, điểm mới trong Nghị quyết để làm cơ sở thực hiện tổ chức việc học tập, triển khai văn kiện của đại hội Đảng XIII ở các địa phương, đơn vị đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả theo đúng Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị và hướng dẫn 03 của Ban Tuyên giáo. Đây là nhiệm vụ trọng tâm cần hoàn thành trước khi kết thúc tháng 6 để tạo cho được sự thống nhất giữa nhận thức với hành động trong toàn bộ cán bộ đảng viên và nhân dân, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII trở thành hành động cụ thể.

- Khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa có hiệu quả mục tiêu của từng địa phương đơn vị, gắn với giải pháp thực hiện khả thi, hiệu quả, khơi dậy khát vọng vươn lên của đông đảo quần chúng nhân dân.

- Các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin đại chúng, báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để phổ biến rộng rãi đến quần chúng nhân dân trong nước và kiều bào ở nước ngoài những nội dung cơ bản của văn kiện, chú trọng đấu tranh với các quan điểm sai trái, lệch lạc, thù địch. Định hướng dư luận xã hội theo hướng lấy “Xây là chính”, “Lấy đẹp để dẹp xấu”, “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực” góp phần củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Các cơ quan Tuyên giáo chủ động, tích cực mạnh mẽ vào việc tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua, xây dựng và triển khai chương trình hành động góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

- Các cơ quan giảng dạy, nghiên cứu về lý luận chính trị của Đảng bám sát Nghị quyết và các văn kiện Đại hội, khẩn trương xây dựng, cập nhật các nội dung giảng dạy sát với từng đối tượng cụ thể; Xây dựng các đề tài nghiên cứu, tổng kết thực tiễn cần tập trung khẳng định thành tựu của cách mạng Việt Nam qua 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh. Từ đó, kịp thời làm sâu sắc, bồi đắp thêm những cơ sở khoa học khẳng định tính đúng đắn, khả thi, làm sáng tỏ hơn hệ thống quan điểm của Đảng trong đường lối cách mạng chủ nghĩa xã hội Việt Nam đồng thời góp vào sự phát triển của địa phương, đơn vị mình.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, kịp thời biểu dương, khen thưởng đơn vị, cá nhân làm tốt; đồng thời nhắc nhở, phê bình và xử lý theo quy định của Đảng những đơn vị, cá nhân thực hiện Nghị quyết không nghiêm túc, không hiệu quả.

Được biết, sau Hội nghị, Đảng ủy cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết tới toàn thể đảng viên trong cơ quan; Đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức để xây dựng chương trình hành động, triển khai Nghị quyết có hiệu quả, tích cực phát huy vai trò của Hội và các tầng lớp phụ nữ Việt Nam vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, tham gia thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video