Đồng Nai: Chú trọng quan tâm, chăm lo phù hợp với từng nhóm đối tượng hội viên, phụ nữ

19/01/2024
Qua hơn 2 năm thực hiện Đề án “Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý và phát huy vai trò của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025”, Hội LHPN tỉnh Đồng Nai đã triển khai có nhiều kết quả cụ thể.
Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Nai Phí Thị Thu Hà trao bằng khen cho tập thể năm 2023

Các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền được hơn 10.000 cuộc, có hơn 410.000 lượt phụ nữ tham dự, phát hành 25.000 tài liệu hỏi đáp, tổ chức 33 lớp tập huấn tại các huyện, thành phố cho 3.300 cán bộ Hội, cán bộ chi, tổ hội, hội viên, phụ nữ.

100% cán bộ Hội và trên 85% hội viên được học tập các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác quản lý hội viên; hướng dẫn sinh hoạt chi hội phù hợp với từng địa phương, từng khu vực, từng nhóm hội viên phụ nữ. Từ những hoạt động hiệu quả, đã thu hút được đông đảo phụ nữ địa phương tham gia vào tổ chức Hội, đảm bảo chỉ tiêu hằng năm, không có cơ sở Hội tập hợp dưới 50% phụ nữ trong độ tuổi vào tổ chức Hội,tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi vào tổ chức Hội là 413.668/644.975 hội viên, đạt tỷ lệ 64,14%.

Việc quan tâm, chăm lo cho từng nhóm phụ nữ được quan tâm, chú trọng:

Đối với nhóm đối tượng nữ công nhân lao động: Chăm lo tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nữ công nhân lao động, đến nay thành lập được 6 chi, 296 tổ và 1 câu lạc bộ với 6.792 thành viên.

Đối với nhóm phụ nữ cán bộ công chức, viên chức, nữ trí thức: Phối hợp với các sở, ban, ngành trong công tác nâng cao năng lực cho nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, kết quả đến nay có hơn 800 nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu HĐND các cấp, nữ cán bộ quản lý, lãnh đạo các cấp được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý. Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai đã thành lập với 10 chi hội và phối hợp Hội LHPN tỉnh thành lập 4 đơn vị cấp huyện với 641 hội viên nữ trí thức; Hội LHPN các cấp thành lập 10 tổ phụ nữ trí thức với 168 thành viên.

Phụ nữ tín đồ các tôn giáo: Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ tôn giáo thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần nâng cao kiến thức, năng lực, trình độ mọi mặt của phụ nữ. Thành lập mới 10 chi hội, 95 tổ và 5 câu lạc bộ phụ nữ có đạo với 5.377 thành viên, nâng tổng số chi/tổ phụ nữ có đạo hiện có là 36 chi, 245 tổ, 54 câu lạc bộ với 17.182 thành viên.

Phụ nữ khu vực dân cư: Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động các cấp Hội đã vận động thành lập 76 chi hội, 1.334 tổ, 161 câu lạc bộ phụ nữ khu vực dân cư với 62.194 thành viên tham gia. Hàng năm, các cấp Hội hỗ trợ hơn 836 phụ nữ khởi nghiệp với tổng số tiền hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng.

Phụ nữ doanh nhân và tiểu thương: Hội LHPN các cấp vận động các phụ nữ tiểu thương, nữ chủ doanh nghiệp tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, phát triển cộng đồng như: giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng; xây dựng “Mái ấm tình thương”... Từ những hoạt động thiết thực đó đến nay đã có 3 chi, 26 tổ với 1.237 thành viên.

Phụ nữ dân tộc thiểu số: Thường xuyên tuyên truyền, tổ chức hội thi, đối thoại... nhằm vận động hội viên phụ nữ các nội dung về xây dựng gia đình, chăm sóc sức khỏe, dân số- kế hoạch hóa gia đình, phòng chống dịch bệnh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan ..… được 750 cuộc với 22.500 lượt người tham dự.

Việc thực hiện Kết luận số 250-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đề án “Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý và phát huy vai trò của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai"  nhằm góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, các đơn vị đã tạo sự chuyển biến tích cực về mặt nhận thức, vị trí và tầm quan trọng trong công tác vận động quần chúng phụ nữ, nhất là phụ nữ tôn giáo, phụ nữ dân tộc thiểu số và phụ nữ lao động, góp phần phát huy toàn diện vị trí, vai trò người phụ nữ trong xã hội và thúc đẩy bình đẳng giới.

Qua đó xuất hiện nhiều gương điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương. Nhiều lãnh đạo nữ đã phát huy vai trò của mình trong công tác lãnh đạo, quản lý ở địa phương, doanh nghiệp; đồng thời giữ vai trò quan trọng trong xây dựng cuộc sống ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Việc tập hợp hội viên phụ nữ theo các nhóm đã góp phần lớn trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tổ chức Hội; phát huy vai trò của tổ chức Hội trong thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên phụ nữ, kịp thời kiến nghị giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên phụ nữ.​

Tố Loan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video