Bắc Ninh: Nhiều giải pháp phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, bảo vệ môi trường

04/12/2022
Nhằm phát huy vai trò của tổ chức Hội trong giải quyết vấn đề thu gom, vận chuyển, xử lý RTSH, góp phần BVMT Xanh - Sạch - Đẹp, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Bắc Giang đã đề ra nhiều giải pháp mới.
Con đường “Sáng - Xanh - Sạch đẹp - An toàn” của Hội LHPN Thị trấn Kép

Hiện nay, ô nhiễm môi trường đang là chủ đề nóng, nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, cũng như cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân. Tại Bắc Giang, theo kết quả điều tra, tổng hợp tháng 9/2021 của Sở TN&MT, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn toàn tỉnh là 964,58 tấn/ngày, trong đó chủ yếu từ các hộ gia đình với 951,7 tấn/ngày (chiếm 98,67%); từ doanh nghiệp là 12,88 tấn/ngày (chỉ chiếm 1,33%). Khối lượng rác tồn lưu tại các điểm tập kết, khu xử lý là 5.832 tấn, trong đó rác thải sinh hoạt (RTSH) của các hộ gia đình ở khu vực nông thôn chưa được thu gom, phân loại, xử lý triệt để, đúng quy định; nhiều hộ gia đình chưa thực hiện phân loại tại nguồn để tận dụng nguồn rác thải có khả năng tái chế, đồng thời, một số hộ có thói quen tùy tiện đổ rác bừa bãi ra vườn, ven đường giao thông, ao, hồ, sông suối... dẫn đến lượng rác thải ra môi trường ngày càng nhiều, gây khó khăn cho công tác thu gom, xử lý, làm mất mỹ quan khu dân cư, thậm chí gây mất vệ sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và sức khỏe của người dân. Trước thực trạng trên, nhằm phát huy vai trò của tổ chức Hội trong giải quyết vấn đề thu gom, vận chuyển, xử lý RTSH, góp phần BVMT Xanh - Sạch - Đẹp, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Bắc Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội thực tăng cường truyền thông thay đổi hành vi phụ nữ và cộng đồng tích cực thực hiện phân loại, xử lý rác thải (XLRT) tại nguồn, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường nông thôn, từng bước xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Bên cạnh điểm tích cực, hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại RTSH của các cấp Hội phụ nữ tỉnh Bắc Giang thời gian qua còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế nhất định, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ về BVMT có nơi chưa thường xuyên; chưa đồng đều tại các đơn vị, địa bàn; ý thức, trách nhiệm của của một bộ phận hội viên, phụ nữ, người dân, cộng đồng dân cư trong việc thu gom, phân loại, đổ rác thải đúng quy định, bảo vệ cảnh quan nơi mình sinh sống có nơi còn hạn chế… Vì vậy, trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu sâu hơn nữa các nội dung trọng tâm của Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ RTSH đúng quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025” để phát huy vai trò là cơ quan chủ trì, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn chi tiết, cụ thể cho các Chi hội phụ nữ cấp xã, yêu cầu hội viên phụ nữ thường xuyên bám sát các nội dung đã cam kết của gia đình để đôn đốc, nhắc nhở kịp thời những trường hợp chưa làm tốt công tác thu gom, phân loại, đổ rác thải đúng nơi quy định; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung, mục tiêu của Đề án và Thông báo kết luận số 1064-TB/TU ngày 24/5/2022 của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị quán triệt, triển khai Đề án gắn với thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020; Kết luận số 99-KL/TU ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý rác thải ra môi trường. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố, tranh thủ mọi nguồn lực và phát huy nội lực của tổ chức Hội, đảm bảo Đề án mang lại hiệu quả cao nhất.

    Thứ hai, tập trung chỉ đạo Hội LHPN huyện/thành phố và cơ sở bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, lộ trình thực hiện Đề án để chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, đảm bảo phù hợp, đạt hiệu quả thực chất; tổ chức tập huấn, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về BVMT cho đội ngũ cán bộ Hội nòng cốt; vận động, hướng dẫn gia đình hội viên phụ nữ tích cực thu gom, phân loại, đổ rác thải đúng quy định; duy trì hiệu quả lịch vệ sinh môi trường hàng tuần, hàng tháng; xây dựng, duy trì hiệu quả hoạt động các mô hình “Dân vận khéo” về công tác vệ sinh môi trường; kêu gọi gia đình hội viên ký cam kết vệ sinh môi trường; thu gom, phân loại, đổ RTSH theo đúng quy định; khuyến khích các chị em thu gom, phân loại rác tái chế, bán lấy tiền góp vào quỹ tiết kiệm chung của Hội, giúp phụ nữ, trẻ em nghèo vươn lên vượt khó…

Thứ ba, quan tâm, đôn đốc, kiểm tra, phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong công tác BVMT để đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, đưa ra giải pháp khắc phục kịp thời; biểu dương, khen thưởng, động viên và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về BVMT.

Thứ tư, không ngừng đổi mới, đa dạng hóa hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động, lồng ghép trong các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội như Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh; Phong trào phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, vai trò của BVMT, thu gom, phân loại RTSH, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định… từng bước tạo chuyển biến về thói quen, hành động của mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng xã hội trong BVMT; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, tuyên truyền viên có đủ kiến thức và kỹ năng vận động, huy động phụ nữ, cộng đồng tham gia BVMT.

 

tapchimoitruong.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video