Các chính sách đối với người khuyết tật

15/04/2021
Câu hỏi: Nhà nước có chính sách gì đối với người khuyết tật? Ngày nào là Ngày người khuyết tật Việt Nam?

Trả lời:

Về chính sách của nhà nước về người khuyết tật:

Điều 5, Luật Người khuyết tật 2010 quy định 10 chính sách của Nhà nước về người khuyết tật như sau:

1. Hằng năm, Nhà nước bố trí ngân sách để thực hiện chính sách về người khuyết tật.

2. Phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật bẩm sinh, khuyết tật do tai nạn thương tích, bệnh tật và nguy cơ khác dẫn đến khuyết tật.

3. Bảo trợ xã hội; trợ giúp người khuyết tật trong chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dạy nghề, việc làm, văn hóa, thể thao, giải trí, tiếp cận công trình công cộng và công nghệ thông tin, tham gia giao thông; ưu tiên thực hiện chính sách bảo trợ xã hội và hỗ trợ người khuyết tật là trẻ em, người cao tuổi.

4. Lồng ghép chính sách về người khuyết tật trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

5. Tạo điều kiện để người khuyết tật trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

6. Đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác tư vấn, chăm sóc người khuyết tật.

7. Khuyến khích hoạt động trợ giúp người khuyết tật.

8. Tạo điều kiện để tổ chức của người khuyết tật, tổ chức vì người khuyết tật hoạt động.

9. Khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích, đóng góp trong việc trợ giúp người khuyết tật.

10. Xử lý nghiêm minh cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật Người khuyết tật và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Về quy định Ngày người khuyết tật Việt Nam:

Điều 11, Luật Người khuyết tật 2010 đã quy định ngày 18 tháng 4 hàng năm là Ngày người khuyết tật Việt Nam.

Ban CSLP TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video