Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới [Infographic]

01/01/2021
Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, mức giảm trừ cá nhân và giảm trừ gia cảnh mỗi tháng tăng lên lần lượt là 11 triệu đồng và 4,4 triệu đồng/người phụ thuộc. Quy định có hiệu lực từ 1/7/2020, áp dụng cho cả kỳ tính thuế 2020.

nhandan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video