Cấp độ rủi ro do gió mạnh trên biển/ sương mù/ lốc, sét, mưa đá/ rét hại, sương muối trong cảnh báo rủi ro thiên tai.

16/06/2021
Theo Phụ lục XII – Bảng 10 đến 13 Quyết định 18/2021/QĐ-TTG quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai của Thủ tướng Chính phủ, Cấp độ rủi ro do gió mạnh trên biển, sương mù, lốc, sét, mưa đá, rét hại, sương muối được thể hiện như sau:

Toàn văn Quyết định số 18/2021/QĐ-TTG quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai của Thủ tướng Chính phủ (xem tại đây)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video