Cấp độ rủi ro do mưa lớn và lũ, ngập lụt trong cảnh báo rủi ro thiên tai

14/06/2021
Theo Phụ lục XII – Bảng 4 và 5 Quyết định 18/2021/QĐ-TTG, quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai của Thủ tướng Chính phủ, cấp độ rủi ro do mưa lớn và cấp độ rủi ro do lũ, ngập lụt như sau

Toàn văn Quyết định số 18/2021/QĐ-TTG quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai của Thủ tướng Chính phủ (xem tại đây)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video