Chuẩn bị cho công tác kiểm toán hợp tác xã

09/08/2021
Thực hiện theo QĐ 1318 ngày 22/07/2021 của TTCP về việc "Phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025". Trong đó, mục 3 của phần Giải pháp đề cập đến vấn đề Tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, tình hình thực hiện chính sách pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã để chấn chỉnh, phòng ngừa sai phạm và làm cơ sở hoàn thiện thể chế, chính sách cho kinh tế tạp thể mà nòng cốt là Hợp tác xã.

Để chuẩn bị tốt cho nội dung trên thì các HTX cần chuẩn bị như thế nào và chuẩn bị những nội dung gì?

Xem chi tiết ở đường link tại đây

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video