Clip về cách thức phòng tránh COVID-19 với 6 ngôn ngữ dân tộc thiểu số

23/04/2020
UNDP Việt Nam và Bộ Y tế đã xây dựng clip về cách thức phòng tránh COVID-19 với 6 ngôn ngữ dân tộc thiểu số Mông, Tày, Thái, Cao Lan, Sán Chí và Dao

Xem Clip về cách thức phòng tránh COVID-19 với 6 ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại đây:

Clip về cách thức phòng tránh COVID-19 - Tiếng Mông

Clip về cách thức phòng tránh COVID-19 - Tiếng Thái

Clip về cách thức phòng tránh COVID-19 - Tiếng Dao

Clip về cách thức phòng tránh COVID-19 - Tiếng Sán Chỉ

Clip về cách thức phòng tránh COVID-19 - Tiếng Tày

Clip về cách thức phòng tránh COVID-19 - Tiếng Cao Lan

 

LEHK

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video