Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU và hàm ý đối với phụ nữ Việt Nam

02/12/2021
Bài giảng: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU và hàm ý đối với phụ nữ Việt Nam do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam chủ trì xây dựng.
Giảng viên: Nguyễn Anh Dương - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video