Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu giám sát thực hiện một số nội dung có liên quan về công tác cán bộ nữ

08/09/2020
Đoàn giám sát Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức giám sát việc thực hiện một số nội dung có liên quan về công tác cán bộ nữ theo Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Chỉ thị 14- CT/TU của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị tại huyện Hồng Dân, huyện Hòa Bình.
Đoàn giám sát làm việc tại huyện ủy Hồng Dân

Tham gia đoàn giám sát có đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Tổ chức tỉnh ủy, Ban Dân vận tỉnh.

Qua giám sát cho thấy:

Tại huyện Hồng Dân, Hòa Bình đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện theo tinh thần của các Chỉ thị trên trong cán bộ công chức từ huyện đến cơ sở. Đại hội Đảng bộ huyện Hồng Dân nhiệm kỳ 2020-2025, tỷ lệ nữ tham gia Ban chấp hành và Ban Thường vụ huyện đều đạt tỷ lệ theo quy định. Riêng cấp ủy cơ sở có 01 xã là không đạt tỷ lệ nữ theo quy định.

Tại huyện Hòa Bình, Đại hội Đảng bộ huyện Hòa Bình đã có 27 nữ/80 ủy viên Ban chấp hành huyện, đạt tỷ lệ 33,75%; Ban Thường vụ huyện có 4/21 là nữ, đạt tỷ lệ 19,04%. So với nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ này tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy của huyện đều đạt và vượt chỉ tiêu.

Đoàn giám sát ghi nhận, đạt được kết quả trên là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác quy hoạch cán bộ, chuẩn bị nhân sự cấp ủy theo đúng tinh thần của các Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Chỉ thị 14- CT/TU của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, qua đó từng bước nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của phụ nữ trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

Đoàn giám sát cũng đề nghị trong thời gian tới huyện ủy cần quan tâm hơn trong chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể phối hợp chặt chẽ hơn, tạo điều kiện cho cán bộ nữ, Hội phụ nữ và Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ hoạt động được tốt hơn.                                                                                                          

Mỹ Tường

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video