Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long đề xuất thành công Đề án “Nâng cao chất lượng Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch giai đoạn 2021 - 2026

30/11/2021
Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long đề xuất và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, giai đoạn 2021 – 2026.
Dạy nghề cho phụ nữ nông thôn, góp phần thực hiện tiêu chí không đói nghèo (Ảnh chụp trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4)

Đề án đặt ra  các mục tiêu phấn đấu đến năm 2026: Các cấp Hội sẽ hướng dẫn, hỗ trợ 100% cán bộ Hội, 80% hội viên và 40% phụ nữ nắm vững nội dung 8 tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, gắn với 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Thực hiện 1.026 công trình, hoạt động, phần việc thực hiện các tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Hàng năm, mỗi cơ sở Hội giúp thêm 05 hộ gia đình hội viên và 01 hộ gia đình phụ nữ đạt chuẩn “Gia đình 5 không, 3 sạch”. Đến năm 2026, mỗi cơ sở Hội xây dựng ít nhất 01 chi Hội “5 không, 3 sạch” kiểu mẫu. Các xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu xây dựng ít nhất 02 chi Hội “5 không, 3 sạch” kiểu mẫu. 

Đề án cũng xác định rõ trách nhiệm tham gia của các sở, ban, ngành có liên quan cũng như các nội dung một số nhiệm vụ và giải pháp tập trung thực hiện, giai đoạn 2021 - 2026:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, đưa cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” vào các chương trình, nghị quyết, kế hoạch chỉ đạo hàng năm của cấp ủy để tạo cơ chế cho Hội LHPN phát huy vai trò tham gia xây dựng nông thôn mới. Quan tâm đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp, nhất là cấp xã và chi/tổ Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; bố trí ít nhất 01 cán bộ Hội chuyên trách hoặc không chuyên trách cấp xã là cán bộ dân tộc ở các xã có đông đồng bào dân tộc.

- Tăng cường sự hỗ trợ của chính quyền và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể các cấp, tạo điều kiện để Hội LHPN thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và phát huy vai trò tham gia xây dựng nông thôn mới. Tranh thủ nguồn lực từ các chương trình, đề án, dự án của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để lồng ghép triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả.

Bàn giao mái ấm tình thương, hỗ trợ phụ nữ thực hiện tiêu chí không đói nghèo

Các cấp Hội  tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Hướng dẫn xây dựng thí điểm “Gia đình 5 không, 3 sạch” kiểu mẫu. Phát động cuộc thi “Gia đình 5 không, 3 sạch”. Xây dựng các mô hình huy động sự tham gia đông đảo của hội viên, phụ nữ. Đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, khuyến khích hội viên, phụ nữ xây dựng mô hình và tham gia sản xuất, phát triển ngành nghề truyền thống, nghề mới để có việc làm ổn định, góp phần duy trì, bảo tồn các làng nghề truyền thống của địa phương. Tích cực phối hợp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, vận động chị em mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu sản xuất, không ngừng nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế. Tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia phòng, chống, tố giác tội phạm và các tệ nạn xã hội; tham gia giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, không vi phạm quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Duy trì và nhân rộng các mô hình phụ nữ tham gia phòng, chống tội phạm; mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện tốt chính sách dân số; vận động hội hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; vận động thu gom xử lý rác thải, phát hoang bụi rậm, trồng hoa, cây xanh tạo vẻ mỹ quan môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng nước sạch, giữ gìn, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; hạn chế sử dụng rác thải nhựa... Nhân rộng các mô hình “Chống rác thải nhựa”; “Phân loại rác tại hộ gia đình” và phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường tại cơ sở;  sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn. Cấp giấy chứng nhận “Gia đình đạt chuẩn gia đình 5 không, 3 sạch” tiêu biểu cấp tỉnh 5 năm liên tục….

Truyền thông tác hại rác thải nhựa, thực hiện tiêu chí 3 sạch (Ảnh chụp trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4)

Đề án “Nâng cao chất lượng Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, giai đoạn 2021 - 2026 là tiền đề quan trọng để phát huy hơn nữa vai trò của các cấp Hội trong tham gia xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tuyết Nga

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video