Kết quả bước đầu của chương trình 134 ở Quảng Ngãi

03/12/2005
8 tháng đầu năm 2005, các cấp, các ngành tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai thực hiện tốt chính sách của Chính phủ về hỗ trợ đất sản xuất, đất ở và nước sinh hoạt cho đồng bào các dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn.

Về nhà ở, Tỉnh hỗ trợ được 2.791hộ/11.064 hộ trong diện với mức hỗ trợ bình quân 8,74 triệu đồng/hộ. Tuy việc thực hiện còn gặp nhiều khó khăn như đường xá hiểm trở, địa điểm xây dựng ở những nơi xa xôi, hẻo lánh, cước vận chuyển và công thợ nhưng các địa phương đã vận động bà con giúp đỡ nhau nên đã hoàn thành được kế hoạch đề ra. Một số địa phương, do bức xúc về nhà ở nên thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch phân bố vốn như: huyện Sơn Tây 550 ngôi nhà/410 ngôi nhà theo kế hoạch, tăng 140 nhà; huyện Tây Trà 678 nhà/558 ngôi nhà theo kế hoạch tăng 120 nhà.

 

Về nước sinh hoạt, đã có 1.042 hộ/5.232 hộ trong diện được hỗ trợ, với mức kinh phí hỗ trợ bình quân 0,6 triệu đồng/hộ.

 

Về đất sản xuất, huyện Sơn Tây đã hỗ trợ khai hoang 37,2 ha, với tổng kinh phí 186 triệu đồng, giải quyết đất sản xuất cho 356 hộ; huyện Sơn Hà khai hoang xong 1ha với kinh phí 6 triệu đồng, giải quyết đất sản xuất cho 8 hộ tại xã Sơn Kỳ.

Theo Báo Quảng Ngãi

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video