Mời góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Điều lệ Hội LHPN Việt Nam sửa đổi, bổ sung

19/01/2022
Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của phụ nữ cả nước, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hoạt động của tổ chức Hội và đánh dấu sự tham gia ngày càng tích cực, chủ động của các tầng lớp phụ nữ vào quá trình hội nhập và phát triển của đất nước.
Biểu trưng (logo) Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động Hội năm năm qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội dự kiến diễn ra vào tháng 3/2022. 

Để báo cáo chính trị trình Đại hội đánh giá đúng kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua, cũng như xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới bám sát các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bảo đảm lợi ích của tổ chức hội, hội viên, phụ nữ gắn với lợi ích quốc gia, dân tộc; tập trung giải quyết những vấn đề mới, khó, được xã hội và phụ nữ quan tâm theo tinh thần Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 công bố Dự thảo Báo cáo chính trị để xin ý kiến đóng góp của hội viên, phụ nữ và nhân dân.

Báo cáo chính trị gồm 2 phần: Phần thứ nhất: Đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Phần thứ hai: Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là văn kiện chính trị có tính pháp lý quan trọng nhằm đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội, cơ sở để cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia tổ chức Hội và triển khai hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật, đồng thời thể hiện sự thống nhất ý chí, hành động trong toàn hệ thống Hội.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định là một đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động có hiệu quả, được cấp ủy đảng, chính quyền và cán bộ, hội viên, phụ nữ, nhân dân tin tưởng, ghi nhận và đánh giá cao. Sau một nhiệm kỳ triển khai thi hành Điều lệ Hội, trước yêu cầu thực tiễn của phong trào phụ nữ, công tác Hội hiện nay, Điều lệ cần tiếp tục được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.

Để thuận lợi cho hội viên, phụ nữ và nhân dân tập trung đóng góp vào phương hướng hoạt động Hội trong thời gian tới cũng như Điều lệ Hội sửa đổi, bổ sung, Ban Tổ chức đăng tóm tắt phần thứ nhất và đăng toàn văn phần thứ hai Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội và Dự thảo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam sửa đổi, bổ sung

 

Mời tải tóm tắt Dự thảo Báo cáo chính trị về tại đây

Mời tải tóm tắt Dự thảo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam sửa đổi, bổ sung về tại đây

 

Ý kiến đóng góp xin gửi về: Phòng Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 68 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội hoặc email: phongtonghoptwhoi@gmail.com trước ngày 15/02/2022.

BTC

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video