Năm 2022, Hội LHPN tỉnh Bình Phước giúp đỡ thêm hơn 900 hộ đạt gia đình 5 không, 3 sạch

07/12/2022
Năm 2022, triển khai thực hiện công tác gia đình, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam và chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, các cấp Hội LHPN tỉnh Bình Phước đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật nâng cao nhận thức, hỗ trợ phụ nữ kiến thức, kỹ năng trong tổ chức, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.
Bà Lê Thị Thanh Loan, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh truyền thông kiến thức về kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình

Các cấp Hội đã tổ chức được 450 cuộc cho trên 36 ngàn lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân tham gia, tuyên truyền các Luật, Chỉ thị, Nghị quyết, Nghị định... liên quan đến công tác gia đình, phụ nữ, trẻ em; kiến thức phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, tai nạn, thương tích, ý thức, trách nhiệm xây dựng cuộc sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 được tổ chức sôi nối bằng nhiều hình thức như: tổ chức tọa đàm, Ngày hội Gia đình,  Hội thi Gia đình hạnh phúc, Ngày hội kết nối yêu thương, Khi đàn ông vào bếp; thi tìm hiểu về phòng chống bạo lực gia đình, Phụ nữ với gia đình và pháp luật... thu hút hơn 45 ngàn lượt hội viên, phụ nữ tham dự.

Hội LHPN xã Minh Lập ra mắt mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch, nông thôn mới kiểu mẫu”

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được tập trung đẩy mạnh, trong đó thí điểm thực hiện tiêu chí “5 có” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các cấp Hội lựa chọn và tập trung phân công giúp đỡ theo tình hình thực tế phù hợp với địa phương, từng hộ, từng tiêu chí. Kết quả đã giúp được 901 hộ đạt tiêu chí 5 không, 3 sạch và 23 hộ đạt tiêu chí 5 có, 3 sạch. Tổng số hộ gia đình đạt 8 tiêu chí năm 2022 toàn tỉnh là 151.482/172.112 đạt 88,59% (tăng 0,24% so với năm 2021). Thực hiện 167 công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới (trị giá hơn 1,7 tỷ đồng). Thành lập mới 3 mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch”; duy trì hoạt động 40 tổ và 31 chi Hội phụ nữ “5 không, 3 sạch” xây dựng nông thôn mới; 363 Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng”.

Các hoạt động đã phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong triển khai thực hiện công tác gia đình, hướng tới giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.

Hội LHPN tỉnh Bình Phước

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video