Phát huy vai trò của các cấp Hội và phụ nữ trong phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh

08/04/2024
Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã xác định phong trào thi đua “Xây dựng hình ảnh người phụ nữ Quảng Ninh thời đại mới”; khơi dậy mạnh mẽ ý thức làm chủ của phụ nữ; khẳng định vị thế tổ chức "Giới", khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại; một Quảng Ninh với hệ giá trị đặc trưng riêng có "Thiên nhiên tươi đẹp, Văn hóa đặc sắc, Xã hội văn minh, Hành chính minh bạch, Kinh tế phát triển, Nhân dân hạnh phúc".

Trách nhiệm, hành động trong xây dựng văn hóa, con người Quảng Ninh

Hội LHPN tỉnh đã sớm ban hành kế hoạch hành động, tổ chức triển khai thực hiện trong hệ thống Hội từ tỉnh đến cơ sở nhằm cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 17-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững; tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế, tính liên hiệp của tổ chức Hội LHPN các cấp trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với 08 nhóm chỉ tiêu cụ thể :

(1). 100% cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh được học tập, quán triệt, tuyên truyền, tiếp cận bằng nhiều hình thức về đặc trưng con người Quảng Ninh "Bản lĩnh, Tự cường, Kỷ cương, Đoàn kết, Nghĩa tình, Hào sảng, Sáng tạo, Văn minh" và các giá trị đặc trưng riêng có của tỉnh "Thiên nhiên tươi đẹp, Văn hóa đặc sắc, Xã hội văn minh, Hành chính minh bạch, Kinh tế phát triển, Nhân dân hạnh phúc".

(2). 100% cơ quan chuyên trách Hội LHPN các cấp xây dựng, ban hành, thực hiện bộ quy tắc ứng xử và chuẩn mực đạo đức công vụ phù hợp với tổ chức Hội, đặc điểm giới và địa bàn công tác và là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức, cán bộ Hội hằng năm.

(3). Hằng năm có 95% trở lên hộ gia đình cán bộ hội viên phụ nữ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", 85% trở lên cơ quan chuyên trách Hội (cấp tỉnh, huyện) đạt danh hiệu "Cơ quan, đơn vị văn hóa".

(4). 100% cán bộ hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền về hệ giá trị tỉnh Quảng Ninh, hệ giá trị con người Quảng Ninh, hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.

(5). 90% trở lên hội viên phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được thụ hưởng, tham gia các hoạt động văn hóa, kênh truyền thông của Hội, của Tỉnh, địa phương, cơ sở.

(6). 100% Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố chủ trì xây dựng được ít nhất 01 mô hình/câu lạc bộ về phát huy giá trị văn hóa, con người do Hội LHPN thành lập, quản lý, vận hành, duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

(7). Hằng năm, Hội LHPN cấp tỉnh, huyện, cơ sở tổ chức chức ít nhất 01 sự kiện/hoạt động về phát huy giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh.

(8). 100% con cán bộ Hội chuyên trách các cấp trên địa bàn tỉnh không mắc các tệ nạn xã hội về ma túy, cờ bạc, mại dâm. 100% Hội LHPN các cấp chủ động, sớm tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện ngay trong quý I năm 2024 gắn với thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2024 "Tích cực tham gia phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội".

Tọa đàm giao lưu với các khách mời tại Diễn đàn Tiền tuyến vững tâm, hậu phương vững chắc do Hội LHPN tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức

Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại với hệ giá trị đặc trưng riêng có

Khát vọng này là trách nhiệm, sứ mệnh của Nhân dân các dân tộc, trong đó có phụ nữ Quảng Ninh. Để thực hiện thành công khát vọng này, Hội LHPN tỉnh xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết số 17-NQ/TU gắn với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, trọng tâm là:

Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tính liên hiệp của tổ chức, không ngừng  đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đối tượng, vùng miền, trọng tâm là truyền thông chủ động trên mạng xã hội thông qua trang website, page, nhóm zalo, facebook ...;

Thường xuyên tuyên truyền về những tấm gương phụ nữ tiêu biểu, điển hình trong phát huy giá trị con người Quảng Ninh gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, niềm tự hào, niềm tin, ý chí tự lực, tự cường, tài năng, trí tuệ, phẩm giá con người của Vùng Mỏ kiên cường, bất khuất "Kỷ luật và Đồng tâm";

Nâng cao chất lượng, lan tỏa các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với phát triển con người Quảng Ninh toàn diện cả về nhân cách, trí tuệ, năng lực, sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật, tình yêu quê hương, đất nước với các đặc trưng "Bản lĩnh, Tự cường, Kỷ cương, Đoàn kết, Nghĩa tình, Hào sảng, Sáng tạo, Văn minh";

Đẩy mạnh hoạt động "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", "Tương thân tương ái", xây dựng người phụ nữ Quảng Ninh thời đại mới có thế giới quan khoa học, nhân sinh quan tiến bộ, phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ trong xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh;

Tập trung các hoạt động hỗ trợ, đồng hành, chăm lo cho phụ nữ phát triển toàn diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho phụ nữ, trẻ em gái; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chuyên nghiệp, hiệu quả, phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng, phát triển các mô hình, câu lạc bộ, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao (dân vũ, bóng chuyền hơi...) gắn với phát huy giá trị văn hóa vùng miền, đặc trưng riêng có của từng địa phương, mang thương hiệu riêng của phụ nữ; tăng cường quảng bá hình ảnh về vùng đất, con người, văn hóa đa dạng của Quảng Ninh đến với bạn bè trong nước và quốc tế góp phần bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, riêng có của Quảng Ninh.

Với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, truyền thống vẻ vang của Phụ nữ vùng mỏ anh hùng, Hội LHPN tỉnh và cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh đồng lòng mang một tinh thần mới, niềm tin tưởng mới, đóng góp trách nhiệm, trí tuệ, nhiệt huyết xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển.

Trần Thị Việt Dung

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video