Quy định về trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên trong gia đình trong Luật trẻ em 2016

23/06/2022
Điều 75 Luật Trẻ em (Luật số 102/2016/QH13) quy định trách nhiệm của Cha mẹ và các thành viên trong gia đình như sau:

1. Tôn trọng, lắng nghe, xem xét, phản hồi, giải thích ý kiến, nguyện vọng của trẻ em phù hợp với độ tuổi, sự phát triển của trẻ em và Điều kiện, hoàn cảnh của gia đình.

2. Tạo Điều kiện, hướng dẫn trẻ em tiếp cận các nguồn thông tin an toàn, phù hợp với độ tuổi, giới tính và sự phát triển toàn diện của trẻ em.

3. Tạo Điều kiện để trẻ em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng đối với những quyết định, vấn đề của gia đình liên quan đến trẻ em.

4. Không cản trở trẻ em tham gia các hoạt động xã hội phù hợp, trừ trường hợp vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video