Tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật

14/04/2021
Câu hỏi: Luật Người khuyết tật 2010 quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật?

Trả lời:

1. Về quyền của người khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật 2010.

Khoản 1, Điều 4, Luật Người khuyết tật 2010, người khuyết tật được bảo đảm quyền sau:

- Tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội;

- Sống độc lập, hòa nhập cộng đồng;

- Được miễn hoặc giảm một số khoản đóng góp cho các hoạt động xã hội;

- Được chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, học văn hóa, học nghề, việc làm, trợ giúp pháp lý, tiếp cận công trình công cộng, phương tiện giao thông, công nghệ thông tin, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và dịch vụ khác phù hợp với dạng tật và mức độ khuyết tật.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Về nghĩa vụ của người khuyết tật, khoản 2, Điều 4, Luật Người khuyết tật 2010 quy định, người khuyết tật thực hiện các nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật.

Ban CSLP TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video