Tư vấn về công tác thi hành kỷ luật trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027

15/02/2023
Câu hỏi: Trường hợp cán bộ là Chủ tịch Hội LHPN cấp huyện bị kỷ luật hình thức cảnh cáo trong hệ thống Hội, đến nay đã hết thời hạn 12 tháng, thì có được giới thiệu bầu bổ sung làm Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh không?

Trả lời:

Đối với hình thức kỷ luật Cảnh cáo trong hệ thống Hội:

Hướng dẫn 13/HD-BCH ngày 19/10/2022 của Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong hệ thống Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 nêu tại Mục 8.Trình tự xem xét, xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cán bộ Hội vi phạm, ý d. Bước 4: Công bố kỷ luật và lưu hồ sơ kỷ luật, như sau:

“Sau 12 tháng kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật, nếu tổ chức Hội hoặc cán bộ Hội không khiếu nại, không tái phạm hoặc không có vi phạm mới đến mức phải xử lý kỷ luật thì quyết định kỷ luật đương nhiên chấm dứt hiệu lực”

Đối với hình thức kỷ luật Cảnh cáo về mặt Đảng:

Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 06/07/2022 về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm quy định tại Điều 2 khoản 5, như sau:

Sau 12 tháng, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật (trừ quyết định kỷ luật khai trừ đối với đảng viên hoặc quyết định kỷ luật giải tán đối với tổ chức đảng), nếu tổ chức đảng, đảng viên không khiếu nại, không tái phạm hoặc không có vi phạm mới đến mức phải kỷ luật thì quyết định kỷ luật đương nhiên chấm dứt hiệu lực

Theo Hướng dẫn 47/HD-ĐCT của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam ngày 18/9/2020 về Công tác nhân sự Đại hội đại biểu phụ nữ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở Nhiệm kỳ 2021-2026, quy định về tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định trong Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trong đó, tại mục I. Chuẩn bị phương hướng công tác nhân sự, ý 3: Tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành đề nghị chú ý đến tiêu chuẩn như sau:

“Không đưa vào Ban Chấp hành những người bị kỷ luật đang trong thời gian thi hành, bị đình chỉ sinh hoạt Đảng, bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, bị khởi tố bị can hoặc bị truy tố; có chồng, con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng tới uy tín của cơ quan, đơn vị, bản thân.”

Quy định 80-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 18/8/2022 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, tại khoản 7, Điều 18 quy định:

“Cán bộ bị kỷ luật thì không phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức vụ cao hơn chức vụ khi bị kỷ luật trong khoảng thời gian như sau (tính từ ngày ký quyết định kỷ luật):

- 12 tháng đối với hình thức kỷ luật Khiển trách.

- 30 tháng đối với hình thức kỷ luật Cảnh cáo.

- 60 tháng đối với hình thức kỷ luật Cách chức.”

Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp cán bộ là Chủ tịch Hội LHPN cấp huyện bị kỷ luật hình thức cảnh cáo, đến nay đã hết thời hạn 12 tháng, thì chưa được giới thiệu bầu bổ sung làm Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh. Bởi vì, mặc dù tính tới thời điểm hiện tại đã hết thời hạn bị xử lý kỷ luật (theo quy định 69-QĐ/TW ngày 06/07/2022 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 13/HD-BCH  ngày 19/10/2022 của Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam), nhưng khi giới thiệu bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh (vị trí giới thiệu ứng cử có vị trí cao hơn) thì cần phải đảm bảo quy định sau 30 tháng đối với hình thức kỷ luật Cảnh cáo (tính từ ngày quyết định kỷ luật được ký ban hành) thì mới được giới thiệu bầu bổ sung làm Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh (theo quy định Quy định 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử)./.

 

Ủy ban Kiểm tra TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video