Tuyên bố ASEAN vì sự tiến bộ của phụ nữ

01/12/2007
Mong muốn thúc đẩy việc thực hiện các mục đích và mục tiêu đã được ra trong tuyên bố Băng Cốc năm 1967, Tuyên bố về một ASEAN Hòa hợp năm 1976 và Tuyên bố Ma-ni-la năm 1987.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc tham gia tích cực và hội nhập của phụ nữ trong việc chia sẻ sự phát triển và tiến bộ của ASEAN trong tương lai và sự cần thiết phải đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của phụ nữ các nước thành viên ASEAN.

Nhận thấy rằng phụ nữ chiếm một nửa tổng dân số của khu vực ASEAN.

Thừa nhận vai trò nhiều mặt của phụ nữ đối với gia đình, xã hội và đất nước, cần phải hoàn toàn ủng hộ và tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ hoàn thành nhiệm vụ của họ một cách hiệu quả.

Xin tuyên bố 

Để tăng cường sự hợp tác, phối hợp và điều phối trong khu vực nhằm nâng cao vai trò và sự đóng góp của phụ nữ đối với sự tiến bộ của khu vực, mỗi nước thành viên ASEAN, cá nhân và tập thể sẽ :

Thúc đẩy và thực hiện sự tham gia bình đẳng và hiệu quả của phụ nữ trong tất cả các lĩnh vực ở các cấp độ chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa ở qui mô quốc gia, khu vực và quốc tế.

Tạo điều kiện cho phụ nữ trong khu vực thực hiện vai trò quan trọng của họ với tư cách vừa là người tham gia, vừa là người thụ hưởng sự phát triển của quốc gia và khu vực, đặc biệt tăng cường sự hiểu biết và hợp tác trong khu vực nhằm xây dựng các nước ASEAN hòa bình và bình đẳng.

Trong các kế hoạch hành động quốc gia phải thể hiện mối quan tâm cụ thể và vai trò của phụ nữ với tư cách vừa là người tham gia, vừa là người thụ hưởng sự phát triển, đặc biệt là vai trò sản xuất của phụ nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển một cách toàn diện.

Xây dựng và tăng cường các chương tình nhằm thu hút sự tham gia của cộng đồng và của các tổ chức phụ nữ phi chính phủ vì sự vững mạnh của mỗi quốc gia và khu vực.

Tăng cường sự đoàn kết trong khu vực, thể hiện sự hài hòa giữa các quan điểm tại các Diễn đàn Phụ nữ Quốc tế.

UBQGVSTBCPN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video