Xây dựng người phụ nữ Trà Vinh thời kỳ mới

30/08/2023
Thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW "về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", các cấp Hội LHPN tỉnh Trà Vinh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy cùng cấp trong tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; xây dựng chương trình hành động phù hợp với cơ sở.
Hội LHPN tỉnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong cán bộ, hội viên, phụ nữ

Các cấp Hội tích cực tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong cán bộ, hội viên, phụ nữ gắn với việc thực hiện bốn phẩm chất “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; tổ chức các hoạt động giáo dục gia đình, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, gia đình 5 không, 3 sạch, tham gia tích cực chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hướng tới xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện.

Đến nay toàn tỉnh có 2.147 CLB tổ, nhóm phụ nữ học tập, làm theo Bác, có 48 mô hình tổ phụ nữ nuôi heo đất tiết kiệm giúp phụ nữ nghèo mượn vốn sản xuất, chăn nuôi, tổ phụ nữ nuôi heo đất nhân đạo, ống tiền tiết kiệm, hũ gạo tình thương, tổ phụ nữ tiết kiệm điện, gas, nước, tổ phụ nữ tiết kiệm chi tiêu trong gia đình và giúp học sinh nghèo vượt khó.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ Hội, cán bộ nữ theo tiêu chuẩn, chức danh, yêu cầu công việc được mở rộng về quy mô, đa dạng về hình thức, chú trọng về chất lượng và đạt được nhiều kết quả. 10 năm toàn tỉnh đã đào tạo, bồi dưỡng cho trên 10.200 lượt cán bộ nữ; đào tạo sau đại học trên 380 cán bộ nữ. Công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ chủ chốt được quan tâm thực hiện ở cả 3 cấp: Tỷ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 1.459 đồng chí, trong đó quy hoạch Tỉnh ủy là 34 đồng chí. Từ năm 2013 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ tổng số cán bộ nữ 76 đồng chí, luân chuyển cán bộ nữ 52 đồng chí; giới thiệu cho cấp ủy có thẩm quyền chuẩn y kết nạp 6.836 đảng viên nữ.

Hội LHPN tỉnh Trà Vinh tổ chức giám sát công tác cán bộ nữ theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

Toàn tỉnh hiện có 207.700 hội viên phụ nữ, trong những năm qua, Hội các cấp tổ chức các hoạt động hỗ trợ vốn vay, giúp 61.323 hộ, thành lập 9.379 tổ/nhóm phụ nữ tiết kiệm, hỗ trợ 1.050 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm cho 8.319 phụ nữ, góp phần tạo việc làm tăng thu nhập cho phụ nữ, nhất là phụ nữ vùng nông thôn, phụ nữ là người dân tộc thông qua các phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, phụ nữ khởi nghiệp, góp phần giảm dần số phụ nữ thất nghiệp, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho phụ nữ.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X “về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Trà Vinh xác định tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó tập trung vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện đạt hiệu quả phong trào thi đua Xây dựng người phụ nữ Trà Vinh năng động, sáng tạo, xây dựng gia đình “Có sức khỏe, có đạo đức, có kiến thức, có trách nhiệm với gia đình và xã hội” góp phần “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, Cuộc vận động: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các phong trào, các cuộc vận động, đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng và hạnh phúc” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Lê Thị Thu Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video