Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội) là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới.

Bộ nhận diện, Logo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 

Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên của Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế và Liên đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN.

Từ những tổ chức tiền thân cho đến ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội đoàn kết, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, phát huy truyền thống yêu nước, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trên 90 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tổ chức thành công 13 kỳ Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc.

CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI LHPN VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2022-2027

 

Chủ tịch
HÀ THỊ NGA

 

Phó Chủ tịch Thường trực
ĐỖ THỊ THU THẢO

 

Phó Chủ tịch

NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

Phó Chủ tịch

TÔN NGỌC HẠNH

Phó Chủ tịch

TRẦN LAN PHƯƠNG

 

Phó Chủ tịch

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

(Từ tháng 01/2024)

 

- Hệ thống tổ chức

- Chức năng, nhiệm vụ

- Phong trào thi đua, chỉ tiêu nhiệm kỳ, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2022-2027

- Điều lệ Hội LHPN Việt Nam

- Văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

- Lịch sử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

 

Video