Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2030

05/09/2022
Cổng TTĐT xin đính kèm link tải đầy đủ Đề án dưới đây:
Link tải đầy đủ Đề án

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video