Hà Nam: 6/6 huyện, thành phố, thị xã tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ điểm cấp cơ sở

22/03/2021
Ngay sau tổ chức và rút kinh nghiệm từ Đại hội điểm phụ nữ cơ sở của tỉnh tại xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm (ngày 01 – 02/3), Hội LHPN 6 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ điểm cấp cơ sở.
Đại hội đại biểu phụ nữ xã Xuân Khê

Sau Đại hội điểm, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã nghiêm túc, kịp thời quán triệt những nội dung cần rút kinh nghiệm tới Hội LHPN 6 huyện, thành phố, thị xã về công tác chuẩn bị, chỉ đạo, tổ chức, điều hành đại hội đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra tại đại hội điểm cấp cơ sở của các huyện, thành phố, thị xã.

Đại hội đại biểu phụ nữ điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Hà Nam đã thành công tốt đẹp. Qua các đại hội cho thấy, công tác chuẩn bị đảm bảo công phu, chu đáo. Đại hội diễn ra trang trọng, nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đầy đủ nội dung theo tinh thần Kế hoạch số 888 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về chỉ đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Thông tri số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Về Quy trình bầu cử được thực hiện theo Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam. Nhân sự dự kiến Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch đều trúng cử với tỷ lệ 100%. Thành phần, độ tuổi, chất lượng BCH, BTV và các chức danh chủ chốt đảm bảo tính liên hiệp; Độ tuổi đảm bảo 3 cơ cấu; Chất lượng BCH, BTV và các chức danh chủ chốt đảm bảo theo hướng dẫn về công tác nhân sự.

Theo kế hoạch, các cơ sở Hội còn lại sẽ hoàn thành đại hội phụ nữ cấp cở sở nhiệm kỳ 2021-2026 trong tháng 4/2021.

BTC Hội LHPN tỉnh Hà Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video