Hội LHPN tỉnh Bắc Giang: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

13/05/2020
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Để học tập tư tưởng của Bác trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã xác định yếu tố tiên quyết là xây dựng đội ngũ cán bộ đủ mạnh, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Hội LHPN huyện Yên Thế với mô hình tiết kiệm theo Bác, từ việc bán rác thải tái chế gây quỹ đã mua được nhiều bò giống tặng cho hội viên phụ nữ nghèo

Hội LHPN tỉnh đã tập trung tham mưu cử cán bộ Hội tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị theo hướng chuẩn chức danh; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội theo hướng chuyên sâu với nhiều hình thức (hội thảo, hội thi, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm công tác Hội, cầm tay chỉ việc,…) đa dạng về nội dung (cập nhật thông tin, văn bản mới; các kỹ năng điều hành sinh hoạt, tuyên truyền, vận động, tư vấn,…); chú trọng khâu đánh giá cán bộ làm cơ sở để rà soát, bổ sung quy hoạch, tham mưu cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ Hội, giới thiệu nguồn cán bộ quy hoạch cấp ủy; tập trung cải tiến lề lối, phương pháp làm việc của cán bộ Hội theo hướng gương mẫu, trách nhiệm, khoa học, hiệu quả... Đến nay, 100% cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện, 99% chủ tịch, 81% phó chủ tịch Hội LHPN xã/phường/thị trấn đạt chuẩn chức danh theo quy định; 86% chủ tịch có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên.

Hội nghị Công tác cán bộ nữ của tỉnh Bắc Giang

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn khẳng định công tác vận động quần chúng là một nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định cho sự thành bại của cách mạng. Do vậy, công tác tập hợp, thu hút phụ nữ tham gia tổ chức Hội luôn được Hội LHPN tỉnh Bắc Giang xác định là một nhiệm vụ quan trọng. Với phương châm hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, ưu tiên cho cơ sở khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt là những cơ sở có tỷ lệ tập hợp hội viên thấp, các cấp Hội đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và các kiến thức mọi mặt cho cán bộ, hội viên phụ nữ; phát động, triển khai các phong trào thi đua “Phụ nữ Bắc Giang chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Chống rác thải nhựa”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng các mô hình/hoạt động làm theo Bác thiết thực, phù hợp; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình tư tưởng của hội viên phụ nữ; xây dựng, phát huy vai trò của hội viên nòng cốt; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội/tổ phụ nữ; đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau trong sản xuất, đời sống, hỗ trợ xây nhà “Mái ấm tình thương”, giúp phụ nữ nghèo thoát nghèo bền vững và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; dạy nghề, giới thiệu việc làm, chuyển giao tiến bộ KHKT, xây dựng và nâng cao chất lượng các mô hình HTX/Tổ phụ nữ liên kết sản xuất nông nghiệp an toàn; tổ chức các hoạt động nâng cao kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, chăm sóc sức khỏe, phòng chống TNXH, bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em... Qua đó, tỷ lệ thu hút phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia sinh hoạt Hội của Bắc Giang đạt 68,1%.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Hội chú trọng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc của cơ quan chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện đảm bảo khoa học; phát huy sự chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Hội các cấp; thực hiện nhiều biện pháp cải cách hành chính trong chỉ đạo, điều hành hoạt động như: lồng ghép nội dung hoạt động, giảm thời gian hội họp, giảm ban hành nhiều văn bản hành chính mà tập trung chỉ đạo thông qua chương trình công tác tháng và chỉ đạo trực tiếp qua họp giao ban định kỳ hằng tháng; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai nghị quyết; gửi nhận văn bản điện tử tới 100% huyện/thành Hội và cơ sở; quản lý cán bộ Hội các cấp và cập nhật danh sách hội viên bằng phần mềm Excel; thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức Hội, cán bộ Hội khi có thay đổi; xây dựng cơ sở Hội/chi hội vững mạnh toàn diện;.... Từ năm 2017 đến nay đã xây dựng 20 cơ sở, 534 chi hội đạt vững mạnh toàn diện. Qua đánh giá, phân loại tổ chức Hội hằng năm, 10/10 huyện, thành Hội, 02 đơn vị 98,8% cơ sở đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Có thể nói học tập tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh của các cấp Hội LHPN tỉnh thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả, khẳng định được vai trò, vị thế của tổ chức Hội và tiềm năng to lớn của các tầng lớp phụ nữ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng vững mạnh toàn diện. Phong trào phụ nữ tỉnh Bắc Giang từ năm 2013 đến nay liên tục được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc, năm 2014 và 2019 được Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị tiêu biểu xuất sắc.

BTC Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

CÁC ĐỀ ÁN

Video