Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn

13/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: Tổ 8a, Phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Địa chỉ Email: hoiphunu@backan.gov.vn

Chủ tịch: Hà Thị Liễu

Số điện thoại: 02913.870.733

Email: lieuht.hpn@backan.gov.vn

 

Các ban/đơn vị:

- Văn phòng Tổ chức                 Điện thoại: 02913.870.110

- Ban Kinh tế                              Điện thoại: 02913.600.493

- Ban Tuyên giáo, Gia đình        Điện thoại: 02913.878.610

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video