Hội LHPN tỉnh Yên Bái

17/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: Tổ 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Điện thoại trực: 02163.852.432; 02163.853.434
Email: vanphonghpnyb@gmail.com

Chủ tịch: Nguyễn Thị Bích Nhiệm

Số điện thoại: 02163.851.052

Email: bichnhiemhpnyenbai@gmail.com

 

Các ban/đơn vị:

- Văn phòng Tổ chức                                           Điện thoại: 02163.852.432

- Ban Kinh tế Xã hội                                             Điện thoại: 02163.893.609

- Ban Tuyên giáo, Chính sách – Luật pháp          Điện thoại: 02163.852.987

- Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ                                   Điện thoại: 02163.850.325

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video