Hội LHPN tỉnh Bình Phước

13/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: Số 846, quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
Email: hlhpn@binhphuoc.gov.vn

Chủ tịch: Lê Thị Thanh Loan

Số điện thoại:

Email: lttloanbp@gmail.com

 

Các ban/đơn vị:

- Ban Tổ chức Kiểm tra                                     Điện thoại: 02713. 879.947

- Ban Gia đình, Xã hội – Kinh tế                        Điện thoại: 02713.870.900

- Ban Tuyên giáo, Chính sách – Luật pháp       Điện thoại: 02713.870.585

CÁC ĐỀ ÁN

Video