Hội LHPN tỉnh Cao Bằng

14/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: Trụ sở MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh Khu đô thị mới Km5, phường Đề thám, Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng.
Số máy trực trong giờ hành chính: Số điện thoại: 02066.512.369.
Email: hoilhpncaobang@gmail.com

Chủ tịch: Nông Thị Tuyết

Số điện thoại: 02066.512.399

Email: tuyetmtcb@gmail.com

 

Các ban/đơn vị:

- Văn phòng                                                      Điện thoại: 02066.512.389

- Ban Tổ chức Kiểm tra Giám sát                     Điện thoại: 02066.512.369

- Ban Tuyên giáo                                               Điện thoại: 02066.512.836

- Ban Gia đình Xã hội                                        Điện thoại:

CÁC ĐỀ ÁN

Video