Hội LHPN tỉnh Hậu Giang

15/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: Khu hành chính Tỉnh ủy, Phường IV, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Điện thoại trực: 02933.878.935; 02933.878.936
Fax: 02933 878935
Email: vanphongphunuhaugiang@gmail.com

Chủ tịch: Nguyễn Thị Thùy Linh

Số điện thoại: 02933878936

Email: hoangphongthuylinh@gmail.com

 

Các ban/đơn vị:

- Ban Xây dựng tổ chức Hội                               Điện thoại: 02933.878.936

- Ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển                           Điện thoại: 02933.878.936

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video