Hội LHPN tỉnh Hưng Yên

15/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: Đường Quảng Trường, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Số máy trực trong giờ: 02213.863.711
Số máy trực ngoài giờ: 0918.586.806
Số máy FAX: 02213.863.711
Email : hlhpntinhhungyen@gmail.com

Chủ tịch: Doãn Thị Nguyệt

Số điện thoại: 02213.567.799

Email: doannguyetbtchy@gmail.com

 

Các ban/đơn vị:

- Văn phòng Tổ chức                                            Điện thoại: 02213.551.296

- Ban Gia đình, Xã hội – Kinh tế                           Điện thoại: 02213.569.969

- Ban Tuyên giáo, Chính sách – Luật pháp          Điện thoại: 02213.569.968

CÁC ĐỀ ÁN

Video