Hội LHPN tỉnh Lai Châu

16/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: Tầng 4, nhà C khu trung tâm Hành chính Chính trị, tỉnh Lai Châu
Email: vppnlc@gmail.com , tccbpnlaichau@gmail.com

Chủ tịch: Khoàng Thị Thanh Nga

Số điện thoại: 02133.799.666

Email: khoangnga2011@gmail.com

 

Các ban/đơn vị:

- Văn phòng                                                          Điện thoại: 02133.798.125

- Ban Gia đình, Xã hội – Kinh tế                           Điện thoại: 02133.798.818

- Ban Tuyên giáo, Chính sách – Luật pháp          Điện thoại: 02133.798.122

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video