Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng

16/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: Số 61 Quang Trung, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại trực: 02633.822.380
Fax: 02633.811.537
Email: hlhpn@lamdong.gov.vn; hoilhpnlamdong@gmail.com

Chủ tịch: Phạm Thị Ánh Tuyết

Số điện thoại: 02633.810.240

Email: tuyetphong2011@gmail.com

 

Các ban/đơn vị:

- Ban Tổ chức – Hành chính                                          Điện thoại: 02633.822.380

- Ban Gia đình, Xã hội – Kinh tế                                     Điện thoại: 02633.549.871

- Ban Tuyên giáo, Chính sách – Luật pháp                    Điện thoại: 02633.810.852

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video