Hội LHPN tỉnh Lào Cai

16/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: Tầng 3 Nhà A, Trụ sở khối 3 Nam Cường, TP. Lào Cai
Email công vụ: contact-hpn@laocai.gov.vn
Số điện thoại: 02143.840.035

Chủ tịch: Hà Thị Khánh Nguyệt

Số điện thoại: 02143.844.724

Email: khanhnguyetpnlc@gmail.com

           htknguyet-hpn@laocai.gov.vn

 

Các ban/đơn vị:

- Ban Tổ chức – Tổng hợp                                   Điện thoại: 02143.841.024

- Ban Gia đình, Xã hội – Kinh tế                           Điện thoại: 02143.844.723

- Ban Tuyên giáo, Chính sách – Luật pháp          Điện thoại: 02143.841.023

- Quỹ hỗ trợ Phụ nữ Phát triển                             Điện thoại: 02143.660.478

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video