Hội LHPN tỉnh Long An

16/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: Số 02, Đường Song Hành, Phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại trực: 02723 821313
Fax: 0723 835962
Email: hoiphunutinh@longan.gov.vn

Chủ tịch: Đặng Thị Ngọc Mai

Số điện thoại: 02723.824.941

Email: dtnmai@longan.gov.vn

 

Các ban/đơn vị:

- Văn phòng Tổ chức                                           Điện thoại: 02723.553.341

- Ban Gia đình, Xã hội – Kinh tế                          Điện thoại: 02723.553.413

- Ban Tuyên giáo, chính sách – Luật pháp          Điện thoại: 02723.553.414

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video