Hội LHPN tỉnh Nghệ An

16/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: Số 22 Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại trực: 02383 844192
Email: vpthpnna@gmail.com

Chủ tịch: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Số điện thoại: 02383.565.428

Email: quynhhoapnna@gmail.com

 

Các ban/đơn vị:

- Văn phòng                                                                    Điện thoại: 02383.565.423

- Ban Xây dựng Tổ chức Hội                                          Điện thoại: 02383.565.417

- Ban Gia đình, Xã hội – Kinh tế                                     Điện thoại: 02383.590.091

- Ban Tuyên giáo, Chính sách – Luật pháp                    Điện thoại: 02383.590.083

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video