Hội LHPN tỉnh Quảng Bình

16/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: Đường Văn Cao, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại trực: 0945981177
Fax: 02323.841.172
Email: vanthupn@gmail.com

Chủ tịch: Diệp Thị Minh Quyết

Số điện thoại: 02323.821.915

Email: quyetdiepminh08@gmail.com

 

Các ban/đơn vị:

- Văn phòng                                                        Điện thoại: 02323.858.261

- Ban Xây dựng Tổ chức Hội                              Điện thoại: 02323.815.199

- Ban Gia đình, Xã hội – Kinh tế                         Điện thoại: 02323.825.511

- Ban Tuyên giáo, Chính sách – Luật pháp        Điện thoại: 02323.821.904

- Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển                           Điện thoại: 02323.810.688

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video