Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh

16/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: Tầng 5, Tòa nhà liên cơ quan số 4, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại trực: 02033.623.589
Email: bchhoilhpnquangninhkhoa12@gmail.com

Chủ tịch: Nguyễn Thị Vinh

Số điện thoại:

Email: vnntvinhqn139@gmail.com

 

Các ban/đơn vị:

- Văn phòng                                                        Điện thoại:

- Ban Xây dựng Tổ chức Hội                              Điện thoại:

- Ban Gia đình, Xã hội – Kinh tế                         Điện thoại:

- Ban Tuyên giáo, Chính sách – Luật pháp        Điện thoại:

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video