Hội LHPN tỉnh Trà Vinh

17/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: 43 Lê Lợi, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại trực: 02943.852.566
Fax: 02943.854.864
Email: vppntv@yahoo.com.vn

Chủ tịch: Kiên Thị Minh Nguyệt

Số điện thoại: 02943.841.533

Email: minhnguyet561984@gmail.com

 

Các ban/đơn vị:

- Văn phòng Tổ chức                                           Điện thoại: 02943.852.566

- Ban Gia đình, Xã hội – Kinh tế                          Điện thoại: 02943.851.904

- Ban Tuyên giáo, Chính sách – Luật pháp          Điện thoại: 02943.841.511

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video