Hội LHPN TP. Đà Nẵng

14/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: 01 Pasteur, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 02363821329 0236.3812142
Email: vp-hlhpn@danang.gov.vn

Chủ tịch: Hoàng Thị Thu Hương

Số điện thoại: 02363.810.948

Email: huonghtt10@danang.gov.vn

 

Các ban/đơn vị:

- Ban Xây dựng Tổ chức Hội và Văn phòng        Điện thoại: 02363.812.142

- Ban Tuyên giáo Chính sách pháp luật               Điện thoại: 02363.826.611

- Ban Gia đình, Xã hội, Kinh tế                            Điện thoại: 02363.812.143

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video