Hội LHPN TP. Cần Thơ

14/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: Số 26, đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Số máy trực trong và ngoài giờ hành chính nếu có: 02923.820.883
Số Fax: 02923.820.883
Email: vanphong.hpnct@gmail.com

Chủ tịch: Võ Kim Thoa

Số điện thoại: 02923.760.508

Email: vokimthoaxk@gmail.com

 

Các ban/đơn vị:

- Ban Tổ chức Hành chính                                             Điện thoại: 02923.822.849

- Ban Tuyên giáo Chính sách luật pháp                         Điện thoại: 02923.760.507

- Ban Gia đình Xã hội Kinh tế                                         Điện thoại: 02923.760.506

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video