Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh

15/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: 32 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại trực trong giờ hành chính: 0283.934.9660; 0283.934.9661; 0283.934.9666
Điện thoại trực ngoài giờ hành chính: 0283.934.9663
Fax: 0283.934.9662
Email: vp.hlhpn@tphcm.gov.vn

Chủ tịch: Nguyễn Trần Phượng Trân

Số điện thoại: 0283.934.9669

Email: ngtrphtran@gmail.com

 

Các ban/đơn vị:

- Văn phòng                                                             Điện thoại: 0283.934.9660; 0283.934.9661; 0283.934.9666

- Ban Tuyên giáo                                                      Điện thoại: 0283.934.9660; 0283.934.9661; 0283.934.9666

- Ban Gia đình - Xã hội                                             Điện thoại: 0283.934.9660; 0283.934.9661; 0283.934.9666

- Ban Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển Kinh tế                     Điện thoại: 0283.934.9660; 0283.934.9661; 0283.934.9666

- Ban Chính sách – Luật pháp                                   Điện thoại: 0283.934.9660; 0283.934.9661; 0283.934.9666

- Ban Tổ chức                                                            Điện thoại: 0283.934.9660; 0283.934.9666

- Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển Kinh tế (cwed)       Điện thoại: 0283.824.9535; 0283.824.9635

- Tổ trợ giúp Pháp lý miễn phí                                    Điện thoại: 0283.933.0078; 0286.291.5393

- Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ Hôn nhân và Gia đình     Điện thoại:  0283.820.7585

- Trung tâm Ánh dương                                              Điện thoại: 0283.820.9426

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video