HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM - CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

18/04/2017
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, có tư cách pháp nhân, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới.<br>Gần 90 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã trải qua 12 kỳ Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc .

Đại  hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII
Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ IX

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ VIII

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ VII

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ VI

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ V

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ IV

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ III

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ II

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ I

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video