Những hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực ưu đãi người có công với Cách mạng

13/07/2021
Hỏi: Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 quy định như thế nào đối với những hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực ưu đãi người có công với Cách mạng? Đồng thời, Pháp lệnh quy định việc xử lý vi phạm như thế nào trong lĩnh vực này?

Đáp:

Theo quy định tại Điều 7, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với Cách mạng năm 2020, những hành vi sau bị nghiêm cấm:

1. Khai báo gian dối, giả mạo, giấy tờ để hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng.

2. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền lợi của người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng.

3. Vi phạm nguyên tắc quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

4. Lợi dụng việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng để vi phạm pháp luật.

Điều 55 của Pháp lệnh cũng quy định việc xử lý vi phạm đối với lĩnh vực ưu đãi người có công với cách mạng như sau:

1. Người giả mạo giấy tờ để được xem xét công nhận là người có công với cách mạng, hưởng ché độ ưu đãi người có công với cách mạng thì bị thu hồi quyết định công nhận, chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi và phải hoàn trả số tiền đã nhận.

2. Người khai báo gian dối giấy tờ để được hưởng thêm chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thì bị chấm dứt chế độ ưu đãi được hưởng thêm và phải hoàn trả số tiền đã nhận do khai báo gian dối.

3. Người chứng nhận sai sự thật hoặc làm giả giấy tờ cho người khác để được xem xét công nhận là người có công với cách mạng; người lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền lợi của người có công với cách mạng thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

4. Người vi phạm quy định về quẩn lý, sử dụng kinh phí bảo đảm thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; lợi dụng chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng để trục lợi thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Ban CSLP TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video