Bình Phước: Triển khai Đề án 343

07/03/2015
Vừa qua Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Phước đã triển khai tiểu tiểu đề án 3 Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên các phương tiện thông tin đại chúng” trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2015

Năm 2015 tập trung thông tin tuyên truyền những nội dung: Các giá trị đạo đức truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam được xây dựng, giữ gìn và phát huy qua nhiều thế hệ, nhiều giai đoạn phát triển của đất nước. Tiêu chí xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: có lòng yêu nước; có sức khỏe; có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp; năng động, sáng tạo; có lối sống văn hóa và lòng nhân hậu; định hướng các giá trị đạo đức, phẩm chất phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trong thời kỳ mới. Đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến việc xây dựng, giữ gìn, phát huy các giá trị phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. Tuyên truyền các gương điển hình thực hiện tiêu chí phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hình thức tuyên truyền trên Báo Bình Phước, Tạp chí Khoa học &Thời đại, Tạp chí Văn nghệ; Sóng phát thanh - truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Trên sóng phát thanh của các Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và Trạm truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh; Trên Website tuyên truyền của Đề án, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và các trang thông tin điện tử của các cơ quan ban ngành, tổ chức, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh; Thông qua hoạt động xuất bản, phát hành các ấn phẩm như: bản tin, tài liệu không kinh doanh của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Nội dung thông tin tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phải bảo đảm tính kế thừa những phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, phụ nữ Việt Nam. Định hướng xây dựng tiêu chí phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phù hợp với yêu cầu phát triển, hội nhập của đất nước, được các tầng lớp phụ nữ và cộng đồng xã hội đồng tình, tiếp nhận, thực hiện. Công tác thông tin tuyên truyền phải được triển khai sâu rộng, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, nội dung phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đáp ứng nhu cầu của người dân, cộng đồng, xã hội.

Đề án 343 được thực hiện trên cơ sở Công văn số 2813/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 18/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010-2015”; Kế hoạch số 199/KH-BCĐ ngày 14/12/2012 của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 343 và 704 về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước năm 2013” và Kế hoạch số 34/KH-STTTT về tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2015 ngày 20/01/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.

ict-binhphuoc.gov.vn/

CÁC ĐỀ ÁN

Video