Tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ trong xây dựng Nhà nước pháp quyền

01/10/2021
Sáng 1/10, TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức hội thảo tham vấn chuyên gia về giải pháp phát huy vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong tham gia xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.
Toàn cảnh hội thảo tham vấn chuyên gia về giải pháp phát huy vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong tham gia xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

30 năm qua, sự chuyển đổi trong nhận thức về vai trò của Hội, từ vai trò “là trung tâm tập hợp đoàn kết phụ nữ Việt Nam, hướng dẫn và vận động chị em phấn đấu vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ, bình đẳng nam nữ” đến “vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ” đã được thể hiện rõ nét trong việc xác định nhiệm vụ và phương thức hoạt động của Hội. Trong đó có vai trò về tham gia xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Để phát huy vai trò của tổ chức Hội cũng như nội lực của phụ nữ và vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, Hội đã có nhiều giải pháp và hoạt động cụ thể, đạt được những kết quả nổi bật trên các phương diện: tổ chức nhiều hoạt động phát huy quyền làm chủ của phụ nữ trong tham gia xây dựng và quản lý nhà nước; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của phụ nữ tiếp tục được đổi mới; hướng dẫn phụ nữ thực hiện quyền dân chủ trực tiếp; Tham gia ngày càng hiệu quả và có trách nhiệm trong các hoạt động xây dựng, hoàn thiện luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới. Các phong trào thi đua và các cuộc vận động của Hội gắn kết, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, từng bước đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ, gắn với lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; bộ máy chuyên trách Hội được củng cố phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn, chất lượng cán bộ Hội cơ bản đáp ứng đòi hỏi của công cuộc phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa phát biểu đề dẫn hội thảo

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa đã trình bày tóm tắt những kết quả nổi bật của Hội LHPN Việt Nam tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN thời gian qua; dự kiến các giải pháp phát huy vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN đến năm 2030, định hướng 2045. Từ đó mong muốn thông qua hội thảo sẽ tiếp nhận được nhiều ý kiến quý báu của các chuyên gia về những vấn đề đặt ra đối với vai trò, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo điều kiện và cơ hội cũng như các cơ chế để tổ chức Hội thực hiện tốt vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, khoa học về vấn đề phát huy vai trò nòng cốt của Hội LHPN Việt Nam trong tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. Theo TS. Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, cần xem xét bối cảnh tác động đến nhận thức, định hướng đúng để xác định Hội Phụ nữ phải là một lực lượng xã hội nòng cốt tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. Từ đó, TS đã đề xuất một số vai trò, nhiệm vụ trọng tâm như: đoàn kết, tập hợp phụ nữ, thực hiện, bảo vệ quyền công dân; triển khai các hoạt động thiết thực, gắn bó mật thiết với nhân dân; cụ thể hóa các chính sách pháp luật căn bản để hỗ trợ phụ nữ và phát huy tối đa vai trò của phụ nữ trong đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế.

Cùng với những nhận định của TS Thang Văn Phúc, GS.TS Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật MTTQ Việt Nam đã nhấn mạnh 3 vai trò và 2 định hướng lớn về vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. Đó là, Hội phải góp phần làm cho xã hội thượng tôn hiến pháp và pháp luật; tham gia cơ chế bảo vệ quyền con người, quyền công dân đặc biệt là cho các tầng lớp phụ nữ; trực tiếp tham gia xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền theo quy định hiến pháp và pháp luật. Qua đó góp phần phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân nói chung và phụ nữ nói riêng, nêu gương thực hành dân chủ, nêu cao đạo đức xã hội nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trên các lĩnh vực.

Các đại biểu thảo luận đưa ra những ý kiến tâm huyết, khoa học về vấn đề phát huy vai trò nòng cốt của Hội LHPN Việt Nam trong tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ này, đa số các ý kiến thống nhất, Hội cần đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, vận động để tầng lớp phụ nữ ủng hộ, thực hiện đúng các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước; cùng với các tổ chức thành viên nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua đươc đề ra và tăng cường công tác góp ý, giám sát, phản biện xã hội, giám sát quản lý nhà nước liên quan đến phụ nữ…

Hội cần nâng cao nhận thức, năng lực để phụ nữ nắm rõ cũng như bảo vệ được quyền lợi chính đáng, quyền công dân của mình; phát huy vai trò chủ thể, đại diện tham gia xây dựng chính sách pháp luật, giám sát phản biện xã hội, đưa vấn đề lồng ghép bình đẳng giới vào các văn bản pháp luật.

Đồng thời, cần đổi mới hoạt động của tổ chức Hội, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội từ cấp cơ sở; nâng cao nhận thức, năng lực cho hội viên, phụ nữ, đặc biêt, đối với các vấn đề xã hội thiết thực như bạo hành gia đình, mua bán phụ nữ, kết hôn với người nước ngoài…

Vai trò của tổ chức Hội LHPN Việt Nam là vô cùng cần thiết và là yếu tố quan trọng trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN cũng như phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức Hội.  

 

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video