Hội LHPN tỉnh Phú Yên phát huy vai trò nòng cốt trong công tác cán bộ nữ

11/09/2023
5 năm qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Phú Yên đã luôn tích cực trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ ngày càng tự tin, cố gắng, nỗ lực phấn đấu vươn lên, khẳng định được năng lực, uy tín, vị thế của mình, đóng góp ngày càng nhiều cho gia đình, xã hội.
Hội LHPN tỉnh tổ chức hội thảo công tác phụ nữ và giải pháp tạo nguồn cán bộ nữ

Chỉ thị 21 - CT/TW khẳng định: “Công tác phụ nữ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và của từng gia đình. Xây dựng và phát triển vững chắc đội ngũ cán bộ nữ là yêu cầu khách quan, là nội dung quan trọng trong chiến lược công tác cán bộ của Đảng...”, 5 năm qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Phú Yên luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ; tích cực tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; tham mưu thực hiện chính sách, pháp luật, đề án về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện. Đặc biệt có nhiều đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ ngày càng tự tin, cố gắng, nỗ lực phấn đấu vươn lên, khẳng định được năng lực, uy tín, vị thế của mình, đóng góp ngày càng nhiều cho gia đình, xã hội.

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác cán bộ nữ

Từ tháng 8/2017 đến nay, Hội LHPN tỉnh kết nối triển khai Dự án “Thúc đẩy Bình đẳng giới và nâng cao năng lực phụ nữ tham chính 2017 - 2021” triển khai thành lập CLB Nữ đại biểu Quốc hội, HĐND cấp tỉnh; mạng lưới nữ đại biểu HĐND cấp xã tại 4 huyện dự án. Tổ chức 03 buổi giao lưu giữa các nữ đại biểu cấp huyện, cấp xã và nhóm hỗ trợ mạng lưới; 18 lớp tập huấn cho cho 411 nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã, 08 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho 180 nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu HĐND 3 cấp, 02 lớp tập huấn cho 210 nữ đại biểu HĐND cấp xã lần đầu trúng cử, trưởng phó phòng, ban cấp huyện và các sở, ngành tỉnh.

Hội LHPN tỉnh tổ chức các Hội thảo: “Bình đẳng giới và Lồng ghép vấn đề Bình đẳng giới trong hoạch định chính sách ở địa phương”; “Công tác cán bộ nữ và giải pháp tạo nguồn cán bộ nữ”; “Giải pháp nâng cao tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”; “Sự cần thiết của Phụ nữ tham gia ứng cử và trúng cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” và “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và phụ nữ tham gia vào các cơ quan dân cử”. Sau các cuộc Hội thảo, Hội LHPN tỉnh cùng các ngành và các địa phương thống nhất xây dựng 03 chỉ số chuyên sâu về giới, đó là: (1) Những giải pháp nâng cao tỷ lệ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý nhất là ở cấp phòng, ban thuộc các sở, ngành và cấp huyện; (2) Xây dựng bộ chỉ số về phân tích yếu tố giới trong thống kê, trong đó chú trọng đến công tác lồng ghép giới trong các lĩnh lực lao động, việc làm, giáo dục, đào tạo, y tế,... (3) Phấn đấu tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt 20%.

Cùng với đó, Hội LHPN tỉnh đã chủ trì, phối hợp tổ chức 4 cuộc giám sát UBND cấp huyện, xã về thực hiện Luật bình đẳng giới, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, việc thực hiện nội dung chỉ tiêu 18.6 của tiêu chí số 18 trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Qua giám sát đã kiến nghị và được UBND tỉnh, các ngành, địa phương đồng tình, quan tâm có văn bản chỉ đạo thực hiện một số nội dung về bình đẳng giới.

Một số kết quả trong công tác cán bộ nữ

Qua thống kê từ đầu nhiệm kỳ, số lượng cán bộ nữ tham gia cấp uỷ và tại các cơ quan dân cử trong tỉnh, cụ thể đến nay:

+ Nữ lãnh đạo UBND tỉnh là 01/4, đạt tỷ lệ 25%; nữ Lãnh đạo UBND huyện và các phòng chuyên môn của huyện là 63/286, đạt tỷ lệ 22,1%; nữ Lãnh đạo HĐND và UBND xã là 90/459, đạt tỷ lệ 19,6%; nữ Trưởng, Phó các sở ban ngành cấp tỉnh là 31/116, đạt tỷ lệ 18,6%; nữ Lãnh đạo cấp phòng thuộc sở là 73/262, đạt tỷ lệ 27,9%; nữ Lãnh đạo cấp phòng thuộc khối Đảng đoàn thể cấp tỉnh là 42/108, đạt tỷ lệ 38,8%.

+ Nữ đại biểu Quốc hội khóa XV: 01 nữ/06 đại biểu, đạt tỷ lệ 16,67%; HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026: 14 nữ/50 đại biểu, đạt tỷ lệ 28%; HĐND cấp huyện: 69 nữ/284 đại biểu, tỷ lệ 24,30%, trong đó có 07 cán bộ Hội/69 nữ đại biểu, đạt tỷ lệ 10,14%; HĐND cấp xã: 717 nữ/2.557đại biểu, tỷ lệ 28,04% (tăng 3,37% so với nhiệm kỳ trước), trong đó có 107 cán bộ Hội/717 nữ đại biểu, đạt tỷ lệ 14,92%. 

+ Tỷ lệ nữ tham gia vào các cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng tăng đáng kể, cụ thể: Nữ tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 04/16, đạt tỷ lệ 25% (cao hơn so với nhiệm kỳ trước 13,33%); nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: 08/48, đạt tỷ lệ 16,67%; nữ Cấp ủy cấp huyện: 68/417, đạt tỷ lệ 16,3% (cao hơn nhiệm kỳ 2015-2020 là 1,99%); nữ Cấp ủy cấp xã: 348/1.462, đạt tỷ lệ 23,8% (cao hơn nhiệm kỳ trước là 1,6%).

Có được những kết quả trên, bên cạnh sự quan tâm của các cấp ủy Đảng đối với công tác cán bộ nữ còn có sự nỗ lực phấn đấu của bản thân đội ngũ cán bộ nữ. Các chị đã có nhiều cố gắng, phấn đấu đạt chuẩn hóa chức danh về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước...; tận tâm, tận lực với công việc, vượt lên rào cản của định kiến giới, vượt lên chính bản thân để tự khẳng định mình

Cùng sự nỗ lực của các cấp Hội đã góp phần cùng với các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả đáng ghi nhận về các chỉ số bình đẳng giới, việc tham gia xây dựng, triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về công tác phụ nữ được quan tâm, định kiến giới từng bước được khắc phục, khoảng cách giới từng bước được thu hẹp, phụ nữ được tôn trọng và bình đẳng hơn, vị thế của phụ nữ trong xã hội và gia đình ngày càng được nâng lên.

Những năm tới, vấn đề cán bộ nữ và mục tiêu bình đẳng giới vẫn đang dự báo có nhiều khó khăn, thách thức, cần phải tiếp tục phát huy vai trò chủ động của các cấp Hội Phụ nữ, cùng với các ngành, trong công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; cũng như sự vào cuộc tích tích cực của Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, các cấp chính quyền, các sở, ban ngành đoàn thể đối với công tác cán bộ nữ trong tất cả các khâu: quy hoạch, đào tạo và đề bạt, bổ nhiệm, góp phần quan trọng thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị.

Lê Đào An Xuân, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video