Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh nỗ lực đóng góp để ngày hội bầu cử thành công

05/04/2021
Bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần, thời gian này, Hội LHPN các cấp tỉnh Hà Tĩnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình đang chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp với các đối tượng phụ nữ, nhất là hội viên ở những nơi vùng sâu, vùng xa của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ hội viên, các tầng lớp phụ nữ ở địa phương về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử...
Hội LHPN Hà Tĩnh phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng cho nữ ứng cử viên QH và HĐND các cấp

Trước kỳ bầu cử, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức theo quy định, từ đó tích cực, chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tham gia tốt nhất vào ngày hội bầu cử của toàn dân sắp tới.

Cụ thể, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn về công tác bầu cử tới các cấp Hội, qua đó giúp đôi ngũ cán bộ Hội nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò, trách nhiệm đại diện của tổ chức Hội trong tham gia các tổ bầu cử tại địa phương cũng như phát huy vai trò trong các hội nghị hiệp thương một cách tích cực, hiệu quả; chủ động tham mưu, giới thiệu, đề xuất phụ nữ đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Để hội viên phụ nữ hiểu rõ mục đích, vai trò, tầm quan trọng của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội đã tăng cường công tác tuyên truyền thông qua các lớp tập huấn, tại các cuộc sinh hoạt hội viên, trên các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội về các nội dung như: nguyên tắc bầu cử; tuổi được tham gia bầu cử và tuổi được tham gia ứng cử; tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; quyền và nghĩa vụ của cử tri trong việc ứng cử, đề cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân; nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu; đồng thời tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ, gia đình, người thân tích cực đi bỏ phiếu lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Tổ chức rà soát, thông kế, phát hiện và chủ động giới thiệu cán bộ nữ, phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực với cấp ủy và các cơ quan liên quan đưa vào nguồn ứng cử viên Hội đồng nhân dân các cấp. Đến nay, sau hiệp thương vòng II, nữ ứng cử đại biểu Quốc hội đạt 30,8%; nữ ứng cử đại biểu HĐND các cấp trung bình trên 40%. Hội cũng kịp thời xây dựng kế hoạch tạo nguồn và bồi dưỡng ứng cử viên, nhất là các nữ ứng cử viên lần đầu tham gia HĐND các cấp. Qua đó giúp chị em tự tin, nổ lực phấn đấu, tự trang bị các kiến thức, kỹ năng, chuẩn hóa chức danh về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; tận tâm, tận lực với công việc, vượt lên rào cản của định kiến giới, vượt lên chính bản thân để khẳng định mình; nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để các nữ ứng cử viên xây dựng chương trình hành động cụ thể khi tham gia tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, tự tin và tạo được sự ủng hộ của cử tri; tham gia các hội nghị tiếp xúc với các cơ quan truyền thông.

Phát huy tốt vai trò là thành viên Ủy ban bầu cử cùng cấp, cán bộ chủ chốt Hội LHPN các cấp đã vận dụng có hiệu quả và đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới trong các hoạt động ứng cử, giới thiệu và hiệp thương bầu cử tại các Hội nghị hiệp thương để giới thiệu, thảo luận và thống nhất danh sách nữ ứng cử viên. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng dẫn các cấp Hội giám sát việc thực hiện khoản 1, khoản 3 Điều 8 và khoản 1, khoản 2 Điều 9 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ và nhân dân.

Đặc biệt, các cấp Hội rất chú trọng tuyên truyền về bình đẳng giới; vị trí, vai trò của phụ nữ trong xã hội; những đóng góp của các nữ ĐBQH, nữ đại biểu HĐND các cấp đối với địa phương nhằm nâng cao trách nhiệm và niềm tin của cộng đồng đối với các nữ ứng cử viên; Vận động hội viên, phụ nữ trực tiếp đi bầu cử, sáng suốt lựa chọn ứng cử viên đủ tiêu chuẩn làm ĐBQH và HĐND các cấp; Cung cấp cho hội viên, phụ nữ các thông tin liên quan đến bầu cử như: thông tin về danh sách ứng cử viên, số lượng đại biểu được bầu; ngày giờ địa điểm bỏ phiếu và các nguyên tắc cần nhớ khi đi bầu cử; nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử trước khi bỏ phiếu; các tiêu chí để lựa chọn người đại biểu xứng đáng.

Những hoạt động thiết thực, kịp thời của các cấp Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã và đang thể hiện rõ nét vai trò của tổ chức Hội, đóng góp tích cực vào thành công chung của ngày hội bầu cử sắp tới.

Hội LHPN Hà Tĩnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video